Фізіологія рослин і генетика, 2022

Інформація для авторів (англ.)
Інформація для авторів (укр.)
Список узвичаєних скорочень та позначень
Інформація для авторів (укр.)
Інформація для авторів (англ.)
Додаток. Список узвичаєних скорочень та позначень
Доповнення до правил для авторів журналу «Фізіологія рослин і генетика»
Пам’яті Анатолія Андрійовича Булаха
Базюк С.О., Кобилецька М.С.
Ефект додавання рідкого поживного середовища при культивуванні черешні сорту Gisela 5 в умовах in vitro
Воробей Н.А., Пухтаєвич П.П., Коць Т.А., Коць С.Я.
Використання бульбочкових бактерій як засобу розширення адаптивних можливостей сої в умовах посухи
Герц А.І.1, Конончук О.Б.1, Герц Н.В.1, Підліснюк В.В.2, Хоменчук В.О.1, Пида С.В.1
Активність фотосин­тетичного апарату Miscanthus w gi­ganteus за умов забруднення ґрунту дизельним пальним і внесення біочару
Гуляєва Г.Б., Токовенко I.П., Гнатюк Т.Т., Богдан М.М., Патика В.П.
Фiзiолого-бiохiмiчнi змiни рослин сої за впливу фiтопатогенних мiкроорганiзмiв та передпосiвної обробки насiння нанохелатами молiбдену
Гуральчук Ж.З.
Вплив кліматичних змін на бур'янову рослинність та ефективність дії гербіцидів
Дубровна О.В., Сливка Л.В.
Agrobacterium-опосередкована трансформація перспективних генотипів озимої пше­ниці за використання гена орнітин-d-аміно-трансферази
Жемойда А.В., Храпова А.В., Омельчук С.В., Береговенко С.К., Комiнарець О.Є.
Особливостi формування, функцiонування та ефективнiсть соєво-ризобiальних систем при завчаснiй обробцi насiння фунгiцидами рiзної дiї
Кірізій Д.А., Стасик О.О.
Вплив посухи і високої температури на фізіолого-біохімічні процеси та продуктивність рослин
Колупаєв Ю.Є.1, Тарабан Д.А.2, Карпець Ю.В.2, Панченко В.Г.3
Мелатонiн у рослин: участь у сигналiнгу й адаптацiї до абiотичних чинникiв
Колупаєв Ю.Є.1,2, Гавва К.М.2
Молекулярні механізми участі сірководню в адаптивних реакціях рослин
Коць С.Я., Храпова А.В., Караушу О.В.
Вмiст метаболiтiв у коренях сої за iнокуляцiї насiння Bradyrhizobium japonicum та обробки фунгiцидними препаратами
Кур'ята В.Г., Куц Б.О.
Особливостi формування мезоструктури та пiгментного комплексу листкiв ското- i фотоморфних проросткiв бобiв кiнських за дiї гiберелової кислоти та тебуконазолу
Левенець Т.В.1, Смірнов О.Є.1.2, Таран Н.Ю.1, Михальська Л.М.2, Швартау В.В.2
Кадмієвий стрес у рослин: токсичність та механізми стійкості
Матвєєва Н.А., Дуплій В.П., Хархота М.А., Бриндза Я., Авдєєва Л.В.
Чутливість «бородатих» коренів полину Artemisia tilesii Ledeb. до ком­плексу сполук, синтезованих Priestia endophytica УКМ B-7515
Михальська Л.М., Зозуля О.Л., Швартау В.В.
Особливості взаємодії інгібіторів сукцинатдегідрогенази з мікроелементами для підвищення продуктивності пшениці озимої
Михальська С.І., Комісаренко А.Г.
Актуальні напрями сучасних біотехнологій пшениці
Моргун В., Стасик О.
І.В. Косаківська, В.А. Васюк, Л.В. Войтенко, М.М. Щербатюк «Гормональна система рослин за дії важких металів»
Моргун В., Швартау В.
Перші лауреати Національної премії України імені Бориса Патона
Омельчук С.В., Кириченко О.В., Жемойда А.В.
Реалізація симбіотичного і продуктивного потенціалу соєво-ризобіальних систем, утворених аналітично селекціонованими фунгіцидостійкими штамами бульбочкових бактерій на фоні завчасного протруєння насіння стандак топом
Пономарьова І.Г., Хандежина М.В., Радченко М.П.
Підвищення фіто­токсичної дії гербіциду інгібітора протопорфириногеноксидази карфентразону та гербіциду класу синтетичних ауксинів 2,4-Д за сумісного застосування з донором NO нітропрусидом натрію
Прядкіна Г.О., Махаринська Н.М., Соколовська-Сергієнко О.Г.
Вплив посухи на фотосинтетичні показники рослин пшениці
Радченко М.П.1, Гур'янов Д.С.2, Мордерер Є.Ю.1
Фрагментацiя ДНК та активнiсть ендонуклеаз за дiї гербiцидiв iнгiбiторiв ацетолактатсинтази та ацетил-КоА-карбоксилази
Рибалка О.І.1,2, Моргун Б.В.2,3, Черво­ніс М.В.1, Поліщук С.С.1, Моргун В.В.2, Топораш І.Г.1, Троянівська А.В.1
Lpa-мутації і біофортифікація голозерного ячменю (Hordeum vulgare L.) за вмістом у зерні мінерального фосфору
Рогач В.В.1, Кірізій Д.А.2, Кур’ята В.Г.1, Рогач Т.І.1
Морфогенез, фотосинтез і продуктивність перцю (Cap­sicum annuum L.) за впливу регуляторів росту з різними напрямами та механізмами дії
Романенко К.О., Бабенко Л.М., Косаківська І.В.
Роль аміно­кислот у регуляції стресостійкості культурних злакових рослин
Рудник-Іващенко О.І.1,2, Цандур М.М.1, Швартау В.В.2
Особливості впливу низьких температур на рослини Actinidia arguta
Санін О.Ю., Маковейчук Т.І., Тре­тяков В.О., Михальська Л.М.
Ефективність захисту від фузаріозу та продуктивнiсть пшеницi озимої за впливу композицiй фунгiцидiв з елементами живлення
Тарасюк М.В., Стасик О.О.
Вплив посухи у фазу цвiтiння на динамiку накопичення та ремобiлiзацiї резервних водорозчинних вуглеводiв у сегментах стебла контрастних за посухостiйкiстю сортiв озимої пшеницi
Фоміна М.О., Філіпішена О.Я., Поліщук Л.В.
Молекулярно-генетична iдентифiкацiя дрiжджового iзоляту MF22_1
Шевченко В.В.1, Бондаренко О.Ю.1, Корнєєв Д.Ю.2
Короткотривалий прогрiв спричинює реструктуру­вання тилакоїдiв у хлоропластах гороху i модифiкує спектральнi властивостi пiгмент-бiлкових комплексiв
Юхимук В.В.
Ефекти взаємодії аклонiфену та прометрину на посiвах соняшника
Юхимук В.В., Радченко М.П., Гуральчук Ж.З., Мордерер Є.Ю.
Ефективнiсть контролювання бур’янiв при застосуваннi в посiвах озимої пшеницi восени гербiцидiв дифлуфенікану, метрибузину та карфентразону
Якимчук Р.А.
Поліпшення господарсько-корисних ознак озимої пшениці за дії техногенних мутагенних чинників навколишнього середовища