Фізіологія рослин і генетика, 2022, № 2

Кірізій Д.А., Стасик О.О.
Вплив посухи і високої температури на фізіолого-біохімічні процеси та продуктивність рослин
Гуляєва Г.Б., Токовенко I.П., Гнатюк Т.Т., Богдан М.М., Патика В.П.
Фiзiолого-бiохiмiчнi змiни рослин сої за впливу фiтопатогенних мiкроорганiзмiв та передпосiвної обробки насiння нанохелатами молiбдену
Шевченко В.В., Бондаренко О.Ю., Корнєєв Д.Ю.
Короткотривалий прогрiв спричинює реструктуру­вання тилакоїдiв у хлоропластах гороху i модифiкує спектральнi властивостi пiгмент-бiлкових комплексiв
Юхимук В.В., Радченко М.П., Гуральчук Ж.З., Мордерер Є.Ю.
Ефективнiсть контролювання бур’янiв при застосуваннi в посiвах озимої пшеницi восени гербiцидiв дифлуфенікану, метрибузину та карфентразону
Герц А.І., Конончук О.Б., Герц Н.В., Підліснюк В.В., Хоменчук В.О., Пида С.В.
Активність фотосин­тетичного апарату Miscanthus w gi­ganteus за умов забруднення ґрунту дизельним пальним і внесення біочару
Інформація для авторів (укр.)
Інформація для авторів (англ.)
Додаток. Список узвичаєних скорочень та позначень