Фізіологія рослин і генетика, 2022, № 1

Колупаєв Ю.Є., Гавва К.М.
Молекулярні механізми участі сірководню в адаптивних реакціях рослин
Воробей Н.А., Пухтаєвич П.П., Коць Т.А., Коць С.Я.
Використання бульбочкових бактерій як засобу розширення адаптивних можливостей сої в умовах посухи
Кур'ята В.Г., Куц Б.О.
Особливостi формування мезоструктури та пiгментного комплексу листкiв ското- i фотоморфних проросткiв бобiв кiнських за дiї гiберелової кислоти та тебуконазолу
Омельчук С.В., Кириченко О.В., Жемойда А.В.
Реалізація симбіотичного і продуктивного потенціалу соєво-ризобіальних систем, утворених аналітично селекціонованими фунгіцидостійкими штамами бульбочкових бактерій на фоні завчасного протруєння насіння стандак топом
Якимчук Р.А.
Поліпшення господарсько-корисних ознак озимої пшениці за дії техногенних мутагенних чинників навколишнього середовища
Інформація для авторів (укр.)
Інформація для авторів (англ.)
Список узвичаєних скорочень та позначень