Фізіологія рослин і генетика 2022, том 54, № 3, 270-276, doi:

Доповнення до правил для авторів журналу «Фізіологія рослин і генетика»

Списки літератури складаються в порядку посилання в тексті і надаються двома блоками.

Перший «Цитована література» оформляють відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Другий «References» — відповідно до міжнародного стандарту APA.

Алгоритми оформлення цих стандартів із доданими до них прикладами наведені у табл. 1, див. PDF.

Обов’язковими вимогами до оформлення обох блоків є:

1.Вказувати прізвища та ініціали усіх авторів у описі джерела незалежно від його типу.

2.Вказувати в кінці бібліографічного опису ідентифікатор цифрового об’єкта (doi) за наявності його у джерела, на яке посилається автор.

3.Наводити без лапок назви конференцій (семінарів, нарад тощо).

4.Перевіряти достовірність інформації щодо патентів України в спеціалізованій базі даних «Винаходи (корисні моделі) в Україні», розміщеній на офіційному сайті Укрпатент https://base.uipv.org/searchinv/

5.Застосовувати в описах загальноприйняті бібліографічні скорочення (табл. 2, див. PDF).

При оформленні блоку «References» назви публікацій періодичного видання чи назва книги надаються у перекладі англійською.

Назви україно- та російськомовних періодичних видань (журналів, збірників тощо) наводяться транслітеровані.

Після бібліографічного опису джерела обов'язково потрібно в квад­ратних дужках зазначити мову видання оригіналу, наприклад: [in Ukrainian], [in Russian].

Ключові слова:

Фізіологія рослин і генетика
2022, том 54, № 3, 270-276

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література