Фізіологія рослин і генетика, 2023

Інформація для авторів
Інформація для авторів (укр.)
Інформація для авторів (англ.)
Додаток. Список узвичаєних скорочень та позначень
Олександр Люціанович Бельгард (присвячено 120-річчю від дня народження)
Бондаренко О.Ю., Шевченко В.В.
Участь пластидної термінальної оксидази в регуляції процесів фотосинтезу рослин
Веденичова Н.П., Щербатюк М.М., Косаківська І.В.
Локалізація і динаміка цитокінінів у рослин жита за умов охолодження і праймування зернівок зеатином
Дубровна О.В., Прядкiна Г.О., Михальська С.I., Комiсаренко А.Г.
Фiзiолого-бiохiмiчнi характеристики трансгенних рослин ози­мої пшеницi з надекспресiєю гена орнiтин-d-амiнотрансферази
Дубровна О.В.1, Сливка Л.В.2, Вели­кожон Л.Г., Кулеш С.С.
Agrobacterium-опосередкована трансформа­ція перспективних генотипів озимої пшениці в культурі in vitro
Катрiй В.Б.1, Великожон Л.Г.1,2, Сливка Л.В.1, Рибалка О.I.1,3, Моргун Б.В.1,2
Iдентифiкацiя мутацiй генiв lpa у зернiвках ячменю за допомогою молекулярних маркерiв
Кірізій Д.А.
Праймування та крос-адаптація рослин до абіотичних стресів: стан проблеми і перспективи
Колупаєв Ю.Є.1,2,3, Шахов I.В.1,2, Кокорев О.I.1
Праймування насiння донорами газотрансмiтерiв i сполуками з гормональною активнiстю: ростовi та стрес-протекторнi ефекти
Коць С.Я.
Творець хлібного достатку (до 85-річчя від дня народжен­ня академіка НАН України Володимира Васильовича Моргуна)
Матвєєва Н.1, Дуплій В.1,2, Богданович Т.1, Возар Л.3, Ковар П.3, Гріц П.3, Бріндза Я.3
Вплив альгiнiту на рiст та бiоактивнiсть рослин салату в умовах in vitro
Михальська Л.М., Швартау В.В.
Фітотоксичність диметоату і грамініцидів за дії магнію сульфату
Михальська С.І., Комісаренко А.Г., Михальський Л.О.
Дослідження комплексу адаптаційних характеристик до умов водного дефіциту генетично змінених рослин Triticum aestivum L. з частковою супресією гена катаболізму проліну
Поліщук Л.В.
Поширення хiтиназних генiв у геномах стрептомiцетiв Streptomyces albovinaceus субгрупи
Рибаченко Л.I., Коць С.Я., Кукол К.П., Пухтаєвич П.П., Рибаченко О.Р., Кудрявченко Л.А.
Вплив 24-епiбрасинолiду на Bradyrhizobium japonicum у чистiй культурi та симбiозi з рослинами сої
Рогач В.В.1, Стасик О.О.2, Кірізій Д.А.2, Ситник C.К.2, Кур'ята В.Г.1, Рогач Т.І.1
Вплив регуляторів росту на  фотосинтетичний апарат перцю солодкого (Capsicum annuum L.) в зв'язку з продуктивністю
Рогач В.В.1, Стасик О.О.2, Кірізій Д.А.2, Ситник C.К.2, Кур'ята В.Г.1, Рогач Т.І.1, Тарасюк М.В.1
Вплив регуляторів росту на морфогенез, формування і функціонування фото­синтетичного апарату рослин баклажана (Solanum melongena L.)
Топчій Н.М., Дадика В.В., Золотарьова О.К.
Вплив кореневої гіпоксії на фотосинтетичний апарат шпинату при гідропонному вирощуванні