Фізіологія рослин і генетика, 2023

Інформація для авторів
Інформація для авторів (укр.)
Інформація для авторів (англ.)
Додаток. Список узвичаєних скорочень та позначень
Олександр Люціанович Бельгард (присвячено 120-річчю від дня народження)
Богданович Т.А., Матвєєва Н.А.
Отримання біобезпечного флавоноїдовмісного екстракту з «бородатих» коренів Artemisia tilesii Ledeb.
Бондаренко О.Ю., Шевченко В.В.
Участь пластидної термінальної оксидази в регуляції процесів фотосинтезу рослин
Веденичова Н.П., Щербатюк М.М., Косаківська І.В.
Локалізація і динаміка цитокінінів у рослин жита за умов охолодження і праймування зернівок зеатином
Гуральчук Ж.З.1, Гур'янов Д.С.1,2
Участь аутофагії у реакції рослин на дію абіотичних стресорів
Дзендзель А.Ю., Пида С.В.
Вплив органо-мінеральних добрив на фізіологічні процеси та продуктивність помідора їстівного (Lycopersicon esculentum Mill.)
Дубровна О.В., Прядкiна Г.О., Михальська С.I., Комiсаренко А.Г.
Фiзiолого-бiохiмiчнi характеристики трансгенних рослин ози­мої пшеницi з надекспресiєю гена орнiтин-d-амiнотрансферази
Дубровна О.В.1, Сливка Л.В.2, Вели­кожон Л.Г., Кулеш С.С.
Agrobacterium-опосередкована трансформа­ція перспективних генотипів озимої пшениці в культурі in vitro
Золотарьова О.К., Топчiй Н.М., Федюк О.М.
Біохімічні та фізіологічні особливості новозеландського шпинату (Tetragonia tetragonoides) як нової культури для засолених ґрунтів
Катрiй В.Б.1, Великожон Л.Г.1,2, Сливка Л.В.1, Рибалка О.I.1,3, Моргун Б.В.1,2
Iдентифiкацiя мутацiй генiв lpa у зернiвках ячменю за допомогою молекулярних маркерiв
Кияк Н.Я.1, Терек О.І.2
Фізіоло­гічні механізми адаптації мохів лісових екосистем до мінливих умов водного режиму
Кірізій Д.А.
Праймування та крос-адаптація рослин до абіотичних стресів: стан проблеми і перспективи
Колупаєв Ю.Є.1,2,3, Шахов I.В.1,2, Кокорев О.I.1
Праймування насiння донорами газотрансмiтерiв i сполуками з гормональною активнiстю: ростовi та стрес-протекторнi ефекти
Коць С.Я.
Творець хлібного достатку (до 85-річчя від дня народжен­ня академіка НАН України Володимира Васильовича Моргуна)
Матвєєва Н.1, Дуплій В.1,2, Богданович Т.1, Возар Л.3, Ковар П.3, Гріц П.3, Бріндза Я.3
Вплив альгiнiту на рiст та бiоактивнiсть рослин салату в умовах in vitro
Матвєєва Н.А.1, Дуплiй В.П.1,2, Ратушняк Я.I.1
Вплив температурного стресу на рiст i вмiст бiоактивних сполук у «бородатих» коренях Bidens pilosa L.
Михальська Л.М., Маковейчук Т.І., Третяков В.О., Швартау В.В.
Вплив сульфату амонію на ретардантну активність тринексапакетилу на пшениці
Михальська Л.М., Швартау В.В.
Фітотоксичність диметоату і грамініцидів за дії магнію сульфату
Михальська С.І., Комісаренко А.Г., Михальський Л.О.
Дослідження комплексу адаптаційних характеристик до умов водного дефіциту генетично змінених рослин Triticum aestivum L. з частковою супресією гена катаболізму проліну
Моргун В.
О.Л. Зозуля, В.В. Швартау, Л.М. Михальська, О.Л. Ковель, Г.М. Гнатієнко, В.Є. Сни­тюк, В.М. Домрачев, Н.П. Тмєнова «Сучасні методи цифрового моніторингу в рослинництві»
Мордерер Є.Ю.
Чого не вистачає для розробки нових гербіцидів і вирішення проблеми резистентності?
Поліщук Л.В.
Поширення хiтиназних генiв у геномах стрептомiцетiв Streptomyces albovinaceus субгрупи
Поліщук Л.В.
Нові штами стрептоміцетів, в геномах яких виявлено кластери генів катаболізму агарози
Пономарьова І.Г., Юхимук В.В.
Прискорення фітотоксичної дії гербіциду аклоніфену за сумісного застосування з донором no нітропрусидом натрію
Прядкіна Г.О.1, Махаринська Н.М.1, Кедрук А.С.1, Хархота М.А.2
Вплив посухи на пігменти віолак­сантинового циклу в листках  озимої пшениці
Раденович Ч.Н.1,2, Іванович М.Р.1,3,  Попович А.С.1, Ніколич В.В.1, Сіміч М.С.1, Сечанський М.Д.1
Методи інфрачервоної та комбінаційної спектроскопії для дослідження фотосинтетичних пігментів та інших органічних молекул у гібридах кукурудзи, призначених на харчування та корми
Рибалка О.І.1,2, Поліщук С.С.1, Червоніс M.В.1, Моргун Б.В.2,3, Моргун В.В.2
Голозерний харчовий ячмінь (Hordeum vulgare L. var. nudum) — генетичні та селекційні дослідження
Рибаченко Л.I., Коць С.Я., Кукол К.П., Пухтаєвич П.П., Рибаченко О.Р., Кудрявченко Л.А.
Вплив 24-епiбрасинолiду на Bradyrhizobium japonicum у чистiй культурi та симбiозi з рослинами сої
Рогач В.В.1, Стасик О.О.2, Кірізій Д.А.2, Ситник C.К.2, Кур'ята В.Г.1, Рогач Т.І.1
Вплив регуляторів росту на  фотосинтетичний апарат перцю солодкого (Capsicum annuum L.) в зв'язку з продуктивністю
Рогач В.В.1, Стасик О.О.2, Кірізій Д.А.2, Ситник C.К.2, Кур'ята В.Г.1, Рогач Т.І.1, Тарасюк М.В.1
Вплив регуляторів росту на морфогенез, формування і функціонування фото­синтетичного апарату рослин баклажана (Solanum melongena L.)
Романенко К.О., Бабенко Л.М., Косаківська І.В.
Вплив короткотривалих температурних стресів і помірної ґрунтової посухи на пігментний комплекс пшениці, спельти і жита
Рудник-Іващенко О.І.1,2, Михальська Л.М.2, Швартау В.В.2
Особливості мінерального живлення Tanacetum vulgare
Смірнов О.Є.1,2, Зелена П.П.1, Юмина Ю.М.1, Коваленко М.С.1, Коно­топ Є.О.1, Таран Н.Ю.1, Швартау В.В.2
Фітосинтез наночастинок срібла з бактерицидною дією проти фітопатогенного штаму Xanthomonas campestris з використанням водного екстракту перикарпіїв Capsicum annuum
Соколовська-Сергiєнко О.Г., Кедрук А.С., Махаринська Н.М., Прядкiна Г.О., Стасик О.О.
Стан фотосинтетичного апарату i продуктивнiсть озимої пшеницi за обробки комплексними мiкродобривами-бiостимуляторами
Топчій Н.М., Дадика В.В., Золотарьова О.К.
Вплив кореневої гіпоксії на фотосинтетичний апарат шпинату при гідропонному вирощуванні
Шевченко В.В., Бондаренко О.Ю.
Зміни параметрів індукції флуоресценції та вмісту хлорофілу в листках різних ярусів сучасних сортів озимої пшениці за умов посухи