Фізіологія рослин і генетика, 2020

Інформація для авторів (укр.)
Інформація для авторів (англ.)
Інноваційні здобутки Інституту фізіології рослин і генетики НАН України як вагома складова хлібного достатку нашої країни (виступ академіка НАН України В.В. Моргуна на міжнародній науково-практичній конференції «День поля»)
Додаток. Список узвичаєних скорочень та позначень
Буздуга І.М., Волков Р.А., Панчук І.І.
Втрата активності каталази 2 впливає на обмін аскорбату в арабідопсису за дії важких металів
Веденичова Н.П., Косаківська І.В.
Цитокініни в онтогенезі й адаптації злаків
Волощук О.П.1, Гаврилюк М.М.2, Во­лощук І.С.1, Глива В.В.1
Сортові особливості продуктивності й втрат урожайності пшениці озимої залежно від впливу погодних чинників у Західному Лісостепу
Гончаров Ю.О.1, Присяжнюк Л.М.2, Шитікова Ю.В.2, Мельник С.І.2
Оцінка селекційного матеріалу кукурудзи, адаптованого до умов Степу України, за алельним станом гена β-каротингідроксилази1
Горєлова О.І.1, Шкляревський М.А.1, Колупаєв Ю.Є.1,2
Вміст вторинних метаболітів у проростках тритикале різних генотипів за умов холодового загартування
Гудков І.М.
До 50-річчя проведення в Інституті фізіології рослин АН УРСР I Всесоюзного симпозіуму з радіобіології рослинного організму
Дубровна О.В., Сливка Л.В.
Вплив піклораму на морфогенез калюсних культур селекційно-цінних генотипів озимої пшениці за Agrobacterium-опосередкованої трансформації
Дубровна О.В.1, Великожон Л.Г.1, Сливка Л.В.1, Кондрацька І.П.2, Рєшетніков В.М.2, Макаї Ш.3
Визначення поліморфізму ДНК трансгенних рослин пшениці з гетерологічними генами метаболізму
Іващенко І.В.1, Рахметов Д.Б.2, Вергун О.М.2
Біохімічні особливості інтродукованої популяції Artemisia dracunculus L. (Asteraceae) в Центральному Поліссі України
Кириченко О.В.
Лектинова активність насіння сої
Ковалишин І.Б.
Особливості водного режиму рослин роду Clematis L.
Ковалишин І.Б., Шевченко В.В.
Вплив фосфату і фосфіту на стан фотосинтетичного апарату рослин пшениці
Комісаренко А.Г., Михальська С.І., Курчій В.М.
Осмотолерантність Т4 покоління однодольних і дводольних рослин із пригніченою експресією гена катаболізму проліну
Косаківська І.В., Васюк В.А., Войтенко Л.В.
Вплив праймування абсцизовою кислотою на ріст і післястресове відновлення пшениці і спельти за дії модельованої помірної ґрунтової посухи
Косаківська І.В., Золотарьова О.К., Войтенко Л.В.
Досягнення нау­ковців секції «Ріст і розвиток рослин, фізіологічно активні речовини» Українського товариства фізіологів рослин (2018—2019)
Кукол К.П., Воробей Н.А., Пухтаєвич П.П., Коць С.Я.
Ефективність інокуляції сої біопрепаратами на основі стійких до фунгіцидів штамів ризобій за впливу протруйників насіння
Кур'ята В.Г., Кушнір О.В., Попроцька І.В., Кравець О.О.
Дія тебуконазолу на формування листкового апарату, накопи­чення та перерозподіл елемен­тів живлення у зв'язку з продуктивністю культури перцю солодкого (Capsicum annuum L.)
Кур'ята В.Г., Попроцька І.В.
Про роботу Вінницького регіонального відділення Українського товариства фізіологів рослин
Кур'ята В.Г., Шаталюк Г.С.
Дія гібереліну і ретардантів на перерозподіл вуглеводів та елементів живлення в листках і стеблах рослин аґрусу (Grossularia reclinat (L.) Mill) у зв'язку з продуктивністю культури
Макаренко Н.В., Заіменко Н.В.
Вплив силіцієвмісних сумішей на динаміку росту і розвитку та вміст елементів живлення у декоратив­них рослин при ураженні представниками порядку Erysiphales
Михальська Л.М., Санін О.Ю., Третяков В.О.
Вплив елементів живлення та фунгіцидів на вміст хлорофілу в листках високопродуктивних сортів пшениці озимої
Моргун В.В., Швартау В.В.
До відкриття меморіальної дошки академіку Національної академії наук України Д.М. Гродзинському
Моргун В.В.1, Чакмак І.2, Швартау В.В.1, Михальська Л.М.1
Фізіологічні особливості живлення соняшника борними добривами
Мордерер Є.Ю.1, Гуральчук Ж.З.1, Родзевич О.П.1, Новак Л.2
Вивчення ефективності сумісного застосування гербіцидів похідних арилоксифеноксипропіонової кислоти з ад'ювантом AGNS 1056-X
Мордерер Є.Ю.1, Радченко М.П.1, Кіфорук І.М.2, Павленко В.В.3
Селективність та ефективність гербіциду Gf-3488, який містить синтетичні ауксини галаукси­фен-метил та клопіралід, у посівах ріпаку озимого в Україні
Поліщук А.В., Подорванов В.В., Золотарьова О.К.
Транспорт електронiв i протонiв у хлоропластах рослин гороху, якi вирощували за умов нiчного зниження температури
Прядкіна Г.О.1, Стасик О.О.1, Польовий А.М.2, Ярмольська О.Є.2, Кузмова К.3
Ефективність використання радіації посівами озимої пшениці в період вегетативного росту
Радченко О.М., Сандецька Н.В.
Дослiдження алельного рiзноманiття локусiв високомолекулярних та низькомолекулярних глютенiнiв сортiв м'якої пшеницi
Рибалка О.І.1,2, Катрій В.Б.2, Моргун Б.В.2,3, Поліщук С.С.1
Мутація у локусі sex6, яка радикально поліпшує харчову цінність зерна ячменю
Рибалка О.І.1,2, Моргун В.В.2, Моргун Б.В.2,3
Кольорове зерно пшениці і ячменю — нова стратегія селекції зернових культур із високою біологічною цінністю зерна
Рогач В.В.1, Кірізій Д.А.2, Стасик О.О.2, Міцкевічус С.3, Рогач Т.І.1
Вплив стимуляторів росту і ре­тардантів на морфогенез, фото­синтез і продуктивність томатів (Lycopersicon esculentum Mill.)
Рогач В.В.1, Кірізій Д.А.2, Стасик О.О.2, Рогач Т.І.1
Морфогенез, фотосинтез і продуктивність баклажанів за впливу регуляторів росту з різними механізмами дії
Сергєєва Л.Є., Курчій В.М., Броннікова Л.І.
Сумісні осмоліти — пролін і сахароза — у комплексно стійких клітинних лініях пшениці озимої
Стасик О.О., Кірізій Д.А., Соколовська-Сергієнко О.Г., Бондаренко О.Ю.
Вплив посухи на активність фотосинтетичного апарату, швидкість старіння і продуктивність рослин пшениці
Стасик О.О.1, Прядкіна Г.О.1, Кірізій Д.А.1, Ситник С.К.1, Капітанська О.С.2, Міхно А.І.1, Махаринська Н.М.1
Вплив позакореневої обробки рослин пшениці озимої комплексом мікроелементів, отриманим за допомогою нанотехнологій, на їх фотосинтетичну активність за різних умов вологозабезпечення
Федак Д.1, Вулф Д.1, Чі Д.1, Кло­тьє С.1, Сюе А.1, Чжан Л.2
Унікальні джерела стійкості до фузаріозу колоса для твердої пшениці
Фецюх A.Б., Буньо Л.В., Пaцулa О.І., Терек О.І.
Вплив зaсолення нa склaд білків і вміст проліну в оргaнaх рослин Salix viminalis L.
Шишлова-Соколовська А.М.1, Єфименко С.Г.2
Біохімічний склад насіння трансгенних рослин ярого ріпаку, що несуть ген Mammalia cyp11a1
Шутова Г.Г., Башилов А.В., Седун К.А.
Добір високодекоративних аборигенних рослин флори Білорусі, стійких до хлоридного засолення, для використання в озелененні міського середовища
Якимчук Р.А.
Якість зерна продуктивних мутантів Triticum aestivum L., індукованих техногенним забрудненням навколишнього середовища
Ярошко O.М.1, Моргун Б.В.1,2, Великожон Л.Г.1,2, Гайдошова A.3, Андрущенко О.Л.4, Кучук М.В.1
Аналізи ПЛР рослин першого покоління Amaranthus caudatus L. після генетичної трансформації методом «floral-dip»