Фізіологія рослин і генетика, 2016

Ахмеджанов І.Г., Лук’янова С.В., Агішев В.С., Набієв С.М., Хотамов М.М., Тонких А.К., Усманов Р.М.
Порівняльне дослідження впливу водного дефіциту на показники водного режиму і параметри індукції флуоресценції хлорофілу листків бавовнику
Бабенко Л.М.1, Мошинець О.В.2, Щербатюк М.М.1, Косаківська І.В.1
Ацилгомосеринлактони бактеріального походження у біотехнології праймування рослин: досягнення і перспективи використання в аграрному виробництві
Бондаренко О.Ю.
Зміни стану фотосинтетичних мембран хлоропластів гороху за короткочасного прогріву
Веденичова Н.П., Аль-Маалі Г.А., Бісько Н.А., Косаківська І.В.
Продукування фітогормонів цитокінінової природи міцелярною біомасою базидієвих грибів
Веденичова Н.П., Косаківська І.В.
Новітні аспекти дослідження цитокінінів: еволюція та взаємодія з іншими фітогормонами
Гончарук О.М., Дубровна О.В., Бавол А.В., Воронова С.С., Лялько І.І.
Особливості мейозу в трансгенних рослин пшениці, отриманих методом Agrobacterium-опосередкованої трансформації in planta
Горбатюк І.Р.1, Щербак Н.Л.1, Банникова М.О.1, Великожон Л.Г.1,2, Кучук М.В.1, Моргун Б.В.1,2
Отримання стійких до гербіциду фосфінотрицину трансгенних рослин пшениці сорту Зимоярка трансформацією in vitro
Гродзинський Д.М.
С.М. Кочубей, Д.А. Кірізій, О.О. Стасик, В.В. Шевченко, Г.О. Прядкіна, Т.М. Шадчина, О.Ю. Бондаренко «Фотосинтез»
Давидова О.Є.1, Аксиленко М.Д.1, Котенко С.І.1, Гаєвський А.П.1, Каплуненко В.Г.2
Нові композиційні препарати для поліпшення азотно-фосфорного живлення пшениціНові композиційні препарати для поліпшення азотно-фосфорного живлення пшениці
Дробот К.О.1, Остапчук А.М.2, Дуплій В.П.1, Матвєєва Н.А.1
Вплив Agrobacterium rhizogenes-опосередкованої трансформації на вміст біологічно активних сполук у трансгенних коренях Artemisia vulgaris L.
Жадько С.І.
Активність гістонацетилтрансферази, гістондеацетилази, вміст АФК та антиоксидантна активність клітин калюсної культури Arabidopsis thaliana на початкових етапах гострого осмотичного стресу
Іващенко І.В.
Хроматографічний аналіз фенольних сполук Tanacetum balsamita L. (Asteraceae) за умов інтродукції в Житомирському Поліссі
Капітанська О.С., Прядкіна Г.О., Стасик О.О., Гуральчук Ж.З.
Зв'язок показників активності фотосинтетичного апарату озимої пшениці з урожайністю за дії хелатованих мікродобрив
Карпець Ю.В.1, Колупаєв Ю.Є.1, Косаківська І.В.2
Оксид азоту і пероксид водню як сигнальні посередники при індукуванні теплостійкості проростків пшениці екзогенними жасмоновою і саліциловою кислотами
Колупаєв Ю.Є., Ястреб Т.О., Лугова Г.А.
Роль жасмонатів в адаптації рослин до дії абіотичних стресорів
Косаківська І.В.
Костянтин Меркурійович Ситник (до 90-річчя від дня народження)
Косаківська І.В.
Людмила Іванівна Мусатенко (до 80-річчя від дня народження)
Косаківська І.В., Яроцька К.М., Войтенко Л.В., Бабенко Л.М.
Вплив гіпертермії на склад і вміст цитокінінів, фотосинтетичних пігментів у різних за ознакою термостійкості сортів Glycine max (L.) Merr
Котюк Л.А.1, Рахметов Д.Б.2
Біологічно активні речовини Origanum vulgare L.
Коць С.Я.
Дослідження біологічної фіксації азоту в Інституті фізіології рослин і генетики НАН України
Коць С.Я.1, Воробей Н.А.1, Кірізій Д.А.1, Караушу О.В.2
Продукційний процес люцерни за інокуляції бінарною композицією Sinorhizobium meliloti-Nostoc
Кур'ята В.Г., Попроцька І.В.
Фізіологічні основи застосування ретардантів на олійних культурах
Моргун Б.В.
Стан та перспективи використання пшенично-житніх транслокацій у селекції озимої м'якої пшениці
Моргун В.В.
Інституту фізіології рослин і генетики Національної академії наук України — 70 років
Моргун В.В., Стасик О.О., Кірізій Д.А., Прядкіна Г.О.
Зв’язок реакції фотосинтетичних показників і зернової продуктивності на ґрунтову посуху в контрастних за стійкістю сортів озимої пшениці
Моргун В.В., Стасик О.О., Франтійчук В.В., Кірізій Д.А., Ситник С.К.
Аналіз зв'язку фотосинтетичних показників прапорцевого листка з компонентами зернової продуктивності колоса у сортів озимої пшениці різних періодів селекції
Моргун В.В., Топчій Т.В.
Пошук нових джерел стійкості пшениці озимої до основних збудників грибних хвороб
Моргун В.В., Якимчук Р.А.
Генетичні наслідки радіонуклідного забруднення навколишнього середовища після аварії на Чорнобильській АЕС
Моргун В.В.1, Дубровна О.В.1, Моргун Б.В.1,2
Сучасні біотехнології отримання стійких до стресів рослин пшениці
Моргун В.В.1, Січкар С.М.1, Починок В.М.1, Нінієва А.К.2, Чугункова Т.В.1
Характеристика колекційних зразків спельти (Triticum spelta L.) за елементами структури продуктивності та хлібопекарською якістю
Мордерер Є.Ю.
Дослідження з фізіології дії гербіцидів в Інституті фізіології рослин і генетики НАН України
Патика В.П., Гуляєва Г.Б., Токовенко І.П., Коробкова К.С.
Вплив регуляторів росту на морфогенез та антиоксидантну активність листків рослин м'якої пшениці, інфікованих Acholeplasma laidlawii var. granulum штам 118
Прядкіна Г.О., Моргун В.В.
Пігменти фотосинтетичного апарату і продуктивність озимої пшениці
Раденович Ч.Н.1,2, Гродзинський Д.М.3, Філіпович М.Р.1, Делич Н.С.1, Срдич I.З.1, Павлов I.М.1
Характернi риси якостi iнбредних лiнiй кукурудзи та їх гiбридiв з ефективними фотосинтетичними функцiями
Радченко М.П., Сичук А.М., Мордерер Є.Ю.
Активність НАДФН-оксидази у меристемах коренів проростків кукурудзи за дії гербіциду інгібітору ацетил-КоА-карбоксилази
Сандецька Н.В., Топчій Т.В.
Стійкість сортів пшениці озимої до летючої сажки та її вплив на урожайність
Сергєєва Л.Є., Курчій В.М., Броннікова Л.І.
Сумісні осмоліти пролін і сахароза в експериментальних рослинах тютюну за дії летального водного стресу
Сергєєва Л.Є., Курчій В.М., Матвєєва О.Ю., Тищенко О.М.
Вміст проліну та цукрози в калюсних культурах кукурудзи за модельованих осмотичних стресів
Січкар С.М., Моргун В.В., Дубровна О.В.
Успадкування морфологічних ознак у гібридів F1—F2 Triticum spelta T. aestivum
Скрипка Г.І.
Фертильність і життєздатність пилкових зерен рослин сортів Iris hybrida hort., інтродукованих за умов Лісостепу України
Соколовська-Сергієнко О.Г., Кірізій Д.А., Стасик О.О., Шегеда І.М.
Фотосинтез і активність антиоксидантних ферментів хлоропластів прапорцевого листка рослин озимої пшениці за позакореневого підживлення карбамідом
Спірідонова К.В.1, Андрєєв І.О.1, Загричук О.М.2, Навроцька Д.О.1, Твардовська М.О.1, Дробик Н.М.2, Кунах В.А.1
Генетична стабільність отриманих мікроклональним розмноженням рослин Deschampsia antarctica Desv. за тривалого культивування in vitro
Стасик О.О., Кірізій Д.А., Прядкіна Г.О.
Фотосинтез і продуктивність сільськогосподарських рослин
Степанов С.С.
Накопичення нейтральних ліпідів у клітинах Chlamydomonas reinhardtii за стресових умов
Субін О.В.1, Мельничук М.Д.2, Ліханов А.Ф.1, Кляченко О.Л.1
Вплив саліцилової кислоти на органогенез рослин суниці садової (Fragaria ananassa Duch.) у культурі in vitro
Тищенко О.М.1, Михальська С.І.1, Моргун Б.В.1,2
Генетична інженерія та клітинна селекція для підвищення осмотолерантності культурних рослин
Швартау В.В., Михальська Л.М.
Фізіологічні основи живлення високопродуктивних посівів зернових злаків
Шевченко В.В.
Історія досліджень та досягнення відділу біохімії фотосинтезу Інституту фізіології рослин і генетики НАН України у вивченні ультраструктури та динаміки хлоропластів
Шишлова Н.П.
Міксографічний аналіз тіста з борошна озимого тритикале
Юхно Ю.Ю., Жмурко В.В.
Динаміка абсцизової кислоти в листках і апікальних меристемах стебла ізогенних за генами Е ліній сої за різної тривалості фотоперіоду
Якимчук Р.А.
Мутагенна активність забруднень ґрунту територій сховищ заборонених і непридатних до використання пестицидів
Ярмольська О.Є.
Мінливість урожаїв томатів в Україні