Фізіологія рослин і генетика, 2018

Доповнення до правил для авторів журналу «Физиология растений и генетика»
Хлібний достаток країни — мета наукового пошуку. Доповідь академіка НАН України В.В. Моргуна на Загальних зборах з нагоди вручення Золотої медалі ім. В.І. Вернадського НАН України
Вакерич М.М.1, Швартау В.В.2, Гасинець Я.С.1, Боднарюк Р.М.1, Король М.В.1, Васильняк К.В.1
Фітотоксичний ефект урбаноземів Ужгорода за умов інтенсивного впливу викидів автотранспорту
Воробей Н.А., Коць С.Я.
СТРАТЕГIЯ ДОБОРУ БУЛЬБОЧКОВИХ БАКТЕРІЙ BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM ЗА ПОЛIПШЕНИМ СИМБIОТИЧНИМ ФЕНОТИПОМ
Горова Т.К.1, Гаврилюк М.М.2, Могильна О.М.1, Сергієнко О.Ф.1, Підлубенко І.М.1, Леонова К.П.3
Генетико-біохімічні характеристики селекційного матеріалу моркви м'ясистої
Гуляєва Г.Б.1, Патика В.П.1, Токовенко І.П.1, Патика М.В.2, Максін В.І.2, Каплуненко В.Г.2
ФІЗІОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ НАНОАКВАЦИТРАТІВ СРІБЛА І МІДІ НА РОЗВИТОК GALEGA ORIENTALIS У РАЗІ ЗАСТОСУВАННЯ КОНСОРЦІУМУ МІКРООРГАНІЗМІВ І ШТУЧНОГО ?
Довгаюк-Семенюк М.В., Величко О.І., Терек О.І.
АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ ГЛУТАМАТСИНТАЗНОГО ШЛЯХУ В РОСЛИНАХ TRIFOLIUM PRATENSE L. ЗА УМОВ НАФТОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТУ
Дубровна О.В., Моргун Б.В.
СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ AGROBACTERIUM-ОПОСЕРЕДКОВАНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПШЕНИЦІ
Заіменко Н.В.1, Бедернічек Т.Ю.1, Лоя В.В.1, Михальська Л.М.2, Швартау В.В.2
Особливості формування органічної речовини в ініціальних ґрунтахПрибережної Антарктики
Кляченко О.Л.
ОСОБЛИВОСТІ НАКОПИЧЕННЯ ПЕКТИНОВИХ РЕЧОВИН У КОРЕНЕПЛОДАХ БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ (BETA VULGARIS L.)
Кляченко О.Л.
ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОСЛИН-РЕГЕНЕРАНТІВ БУРЯКА ЦУКРОВОГО, ДОВГОТРИВАЛО КУЛЬТИВОВАНИХ IN VITRO
Ковзунова О.В., Решетников В.Н.
Культивування in vitro розторопші плямистої (Silybum marianum L.) білоруської й угорської селекції
Колупаєв Ю.Є.1,2, Фірсова К.М.1, Швиденко М.В.1, Ястреб Т.О.1
ВПЛИВ ДОНОРА СІРКОВОДНЮ НА СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ПРОРОСТКІВ ПШЕНИЦІ ЗА ОСМОТИЧНОГО СТРЕСУ
Кондрацька І.П.1, Юхимук А.М.1, Столепченко В.А.2, Чижик О.В.1, Беляй М.О.2, Васько П.П.2, Решетников В.М.1
Фізіолого-біохімічна і молекулярно-генетична характеристика міжродового гібрида житняка гребінчастого (Agropyron cristatum L.) із пажитницею багаторічною (Lolium perenne L.)
Конончук О.Б., Пида С.В.
ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН РЕГОПЛАНТ І СТИМПО НА ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ І ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ КУЛЬТУРНОЇ
Косаківська І.В., Васюк В.А., Войтенко Л.В.
ВПЛИВ МОДЕЛЬОВАНОЇ ҐРУНТОВОЇ ПОСУХИ НА РОСТОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВОХ СПОРІДНЕНИХ ВИДІВ ПШЕНИЦЬ TRITICUM AESTIVUM L. I TRITICUM SPELTA L.
Коць С.Я.
ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ МОРГУН — ТВОРЕЦЬ ХЛІБНОГО ДОСТАТКУ (до 80-річчя від дня народження)
Коць С.Я.
Н.П. Веденичова, І.В. Косаківська «Цитокініни як регулятори онтогенезу рослин за різних умов зростання»
Кругляк Ю.М.
Дослідження продихових апаратів рослин роду Deutzia Thunb. у зв'язку з їх посухостійкістю в умовах північної частини Лісостепу України
Крутило Д.В., Надкернична О.В.
ФОРМУВАННЯ СИМБІОТИЧНИХ СИСТЕМ СОЇ І ВИГНИ ЗІ ШТАМАМИ BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM РІЗНИХ ГЕНЕТИЧНИХ ГРУП
Кур’ята В.Г., Кравець О.О.
РЕГУЛЯЦІЯ МОРФОГЕНЕЗУ, ПЕРЕРОЗПОДІЛУ АСИМІЛЯТІВ, АЗОТОВМІСНИХ СПОЛУК ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ТОМАТІВ ЗА ДІЇ ГІБЕРЕЛІНУ Й РЕТАРДАНТУ ФОЛІКУР
Лiханов А.Ф.1, Середа О.В.2, Кляченко О.Л.3, Мельничук М.Д.4
ВПЛИВ ОКСИКОРИЧНИХ I ОКСИБЕНЗОЙНИХ КИСЛОТ НА СИНТЕЗ ПЛАСТИДНИХ ПIГМЕНТIВ I ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК У ЛИСТКАХ ВИНОГРАДУ (VITIS VINIFERA) IN VITRO
Маковейчук Т.І., Михальська Л.М., Швартау В.В
Вплив ретардантів — похідних циклогександіонів на продуктивність пшениці озимої
Мельникова Н.М., Михалків Л.М., Омельчук С.В., Береговенко С.К.
РИЗОСФЕРНІ МІКРООРГАНІЗМИ ЯК ФАКТОР РЕГУЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ БОБОВО-РИЗОБІАЛЬНОГО СИМБІОЗУ
Моргун В.В., Коць С.Я.
Внесок Інституту фізіології рослин і генетики НАН України в розвиток української науки (присвячено 100-річному ювілею Національної академії наук України)
Моргун В.В., Топчій Т.В.
ЗНАЧЕННЯ СТІЙКИХ СОРТІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ, ВИВЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ І ДОНОРІВ СТІЙКОСТІ ДО ШКІДНИКІВ ТА ОСНОВНИХ ЗБУДНИКІВ ХВОРОБ
Мордерер Є.Ю.1, Сичук А.М.1, Родзевич О.П.1, Павленко В.В.2, Сарбаш О.М.2
Ефективність застосування сумішей ауксиноподібного гербіциду галаксифен-метилу з іншими гербіцидами для контролювання в посівах пшениці осоту рожевого (польового) (Cirsium arvense)
Олійник Т.М., Захарчук Н.А.
Розробка елементів технології іn vitro добору посухостійких регенерантів картоплі
Павлище А.В., Якимчук Р.А., Омельчук С.В., Жемойда А.В., Коць С.Я.
СИМБIОТИЧНI ВЛАСТИВОСТI ТА НАСIННЄВА ПРОДУКТИВНIСТЬ СОЇ У ПОЛЬОВИХ УМОВАХ ЗА РIЗНИХ СПОСОБIВ ОБРОБКИ НАСIННЯ ФУНГIЦИДАМИ
Присяжнюк Л.М.1, Бородай В.В.2, Марчук О.О.1, Захарчук Н.А.3
ОЦІНЮВАННЯ ПОЛІМОРФІЗМУ СОРТІВ КАРТОПЛІ (SOLANUM TUBEROSUM L.) УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ ЗА SSR-МАРКЕРАМИ
Раденович Ч.Н.1,2, Mаксимов Г.В.3, Шутова В.В.4, Деліч Н.С.1, Міленкович M.В.1, Павлович M.Д.5, Белянськи M.В.5
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДАМИ ІНФРАЧЕРВОНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ ВАЛЕНТНИХ І ДЕФОРМАЦІЙНИХ КОЛИВАНЬ ХІМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ У ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ГРУПАХ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК, ЩО МІСТЯТЬСЯ В ЗЕРНАХ ІНБРЕДНИХ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ
Радченко О.М.
ПОЛІМОРФІЗМ СОРТІВ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ ЗА ЛОКУСАМИ НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНИХ ГЛЮТЕНІНІВ
Рибалка О.I.1,2, Моргун Б.В.2,3, Поліщук С.С.1
GPC-B1 (NAM-B1) ГЕН ЯК НОВИЙ ГЕНЕТИЧНИЙ РЕСУРС У СЕЛЕКЦІЇ ПШЕНИЦІ НА ПІДВИЩЕННЯ ВМІСТУ БІЛКА В ЗЕРНІ ТА МІКРОЕЛЕМЕНТІВ
Рибаченко Л.І., Коць С.Я., Мельник В.М., Рибаченко О.Р.
Реакція симбіотичних систем сої різної ефективності на посуху та застосування екзогенного лектину як протектора її негативної дії
Ружицька О.М., Борисова О.В.
НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ І БІОХІМІЧНИЙ СКЛАД ЗЕРНА ОЗИМОЇ СПЕЛЬТИ ТА ПОЛБИ ЗА УМОВ ПІВДНЯ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ
Субін О.В.1, Мельничук М.Д.2, Ліханов А.Ф.3, Спиридонов В.Г.4
ВПЛИВ РIЗНИХ ФОРМ ХIТОЗАНУ НА ВМIСТ ФЕНОЛЬНИХ АНТИОКСИДАНТIВ У ЛИСТКАХ FRAGARIA ANANASSA DUCH.
Тігова А.В., Сорока А.I.
Спрямованiсть спадкових змiн льону (Linum humile Mill.) за дiї нових похiдних диметилсульфату
Хоменко І.М., Косик О.І., Таран Н.Ю.
Вплив кадмію і наночастинок есенціальних металів на параметри антиоксидантного метаболізму рослин салату
Чижик О.В., Решетніков В.Н., Антіпова Т.В.
ГЕНЕТИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ VACCINIUM VITIS-IDAEA L.
Швартау В.В., Михальська Л.М., Маковейчук Т.І.
Вміст мікроелементів у рослинахозимої пшениці за дії ретардантів
Шегеда І.М., Починок В.М., Кірізій Д.А., Маменко Т.П.
ВПЛИВ УМОВ АЗОТНОГО ЖИВЛЕННЯ НА ФОТОСИНТЕЗ, ПРОДУКТИВНІСТЬ І БІЛКОВІСТЬ ЗЕРНА ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ
Щипак Г.В.1, Матвієць В.Г.2, Щипак В.Г.3, Ничипорук О.О.3, Вось Х.4, Бжезинський В.5
СТВОРЕННЯ ГЕКСАПЛОЇДНИХ ТРИТИКАЛЕ РІЗНИХ СОРТОТИПІВ ІЗ ВИСОКИМИ ХЛІБОПЕКАРСЬКИМИ ЯКОСТЯМИ
Якимчук Р.А.
ХАРАКТЕР УСПАДКУВАННЯ ДОВЖИНИ СТЕБЛА КАРЛИКОВИМИ МУТАНТАМИ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ, ОТРИМАНИМИ В ЗОНІ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС
Якуба І.П., Паузер О.Б.
Малатдегідрогеназна система зелених листків рослин сільськогосподарських культур за нестачі мангану й позакореневого підживлення мікроелементом
Яранцева В.В., Лях В.О.
ПІГМЕНТНИЙ СКЛАД СІМ’ЯДОЛЬНИХ ЛИСТКІВ ЗРАЗКІВ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО З ХЛОРОФІЛЬНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ РІЗНОГО ТИПУ