Фізіологія рослин і генетика, 2019

50 років журналу «Физиология растений и генетика»
Нові сорти озимої пшениці як вагома складова хлібного достатку країни
Зміст тому 51
Дубровна О.В., Кулеш С.С., Сливка Л.В.
Оптимізація умов Agrobacterium-опосередкованої трансформації м'якої пшениці методом in planta
Дуплій В.П., Матвєєва Н.А.
Особливості динаміки накопичення флавоноїдів у культурі «бородатих» коренів рослин Artemisia tilesii Ledeb.
Кириченко О.В.
Регуляторна роль глюкозо- та галактозовмісних аміноцукрів у реалізації симбіотичного і продуктивного потенціалу соєво-ризобіального симбіозу в умовах природної посухи
Кірізій Д.А., Шегеда І.М.
Розподіл азоту в донорно-акцепторній системі рослин та його роль у продукційному процесі
Ковзунова О.В., Решетников В.Н.
Модифікатори метаболізму біологічно активних речовин клітинних культур розторопші плямистої (Silybum marianum L.) білоруської та угорської селекції
Колупаєв Ю.Є.1,2, Кокорев О.І.1
Антиоксидантна система і стійкість рослин до нестачі вологи
Косаківська І.В., Васюк В.А., Войтенко Л.В.
Вплив екзогенної абсцизової кислоти на проростання зернівок і морфометричні показники проростків споріднених видів пшениць Triticum aestivum L. та Triticum spelta
Косаківська І.В., Васюк В.А., Войтенко Л.В.
Вплив екзогенної абсцизової кислоти на морфометричні показники ростових процесів озимої пшениці та спельти за дії гіпертермії
Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Васюк В.А., Веденичова Н.П., Бабенко Л.М., Щербатюк М.М.
Фітогормональна регуляція проростання насіння
Коць С.Я.
Р.А. Якимчук «Генетичні наслідки забруднення навколишнього середовища природними і техногенними мутагенними чинниками»
Коць С.Я., Грищук О.О.
Фітогормональна регуляція бобово-ризобіального симбіозу
Коць С.Я., Михалків Л.М.
Нітратредуктаза та її роль у бобово-ризобіальному симбіозі
Мазур Т.В.1, Кондрацька І.П.1, Столепченко В.А.2, Васько П.П.2, Дєєва А.М.1, Войцеховська О.А.1, Чижик О.В.1, Прядкіна Г.О.3, Решетніков В.М.1
Використання біотехнологічних прийомів при створенні і розмноженні міжродового гібрида Festulolium морфотипу костриці очеретяної (Festuca arundinacea) з високою поживною якістю корму
Мельникова Н.М.
Вплив полісахаридів ризобій на проростання насіння сої та бульбочкоутворення при формуванні соєво-ризобіального симбіозу
Михальська Л.М., Маковейчук Т.І., Швартау В.В.
Застосування добрива мегафол і ретардантів класу ацилциклогексадіонів на посівах пшениці озимої
Михальська Л.М., Швартау В.В., Санін О.Ю., Третяков В.О.
Вміст неорганічних елементів у зерні пшениці озимої за контролювання фузаріозу
Міхєєв О.М., Лапань О.В.
Дія іонів кадмію на ростові процеси рослинного компонента біоплато
Мокросноп В.М.
Вплив інтенсивності освітлення на ріст міксотрофних культур Euglena gracilis та накопичення фотосинтетичних пігментів у їх клітинах
Моргун В.В.1, Якимчук Р.А.1, Азізов І.В.2
Особливості механізмів спонтанного та індукованого іонізувальним випромінюванням і хімічними чинниками мутагенезу
Омельчук С.В., Якимчук Р.А.
Ефективність соєво-ризобіального симбіозу за дії фунгіциду аканто плюс
Павлище А.В., Жемойда А.В., Кірізій Д.А., Рибаченко Л.І.
Функціонування симбіотичного і фотосинтетичного апаратів сої за впливу протруйників фунгіцидної дії та екзогенного лектину
Патика В.П.1, Гуляєва Г.Б.1, Богдан М.М.1, Токовенко І.П.1, Пасічник Л.А.1, Патика М.В.2, Максін В.І.2, Каплуненко В.Г.2
Фітогормональний статус і фотосинтетична активність рослин м'якої пшениці за дії біологічно активних речовин
Присяжнюк Л.М., Черній С.О., Таганцова М.М., Ткачик С.О.
Застосування SSR маркерів для оцінювання поліморфізму кукурудзи (Zea mays L.) в експертизі на відмінність, однорідність, стабільність
Пухтаєвич П.П.1, Кукол К.П.1, Воробей Н.А.1, Васільєва В.2, Коць С.Я.1
Ефективність інокуляції люцерни бульбочковими бактеріями при її вирощуванні у травосуміші зі стоколосом безостим на фоні різних доз фосфорно-калійного живлення
Раденович Ч.Н.1,2, Maксимов Г.В.3, Шутова В.В.4, Слатинська О.В.3, Протопопов Ф.Ф.3, Деліч Н.С.1, Міленкович М.В.1, Чамджия З.Ф.1, Грчич Н.M.1, Павлов Й.M.1
Детальне вивчення параметрiв iнфрачервоних спектрiв листкiв — внесок у всебiчне визначення властивостей iнбредних лiнiй кукурудзи
Рибалка О.I.1,2, Швартау В.В.2, Полiщук С.С.1, Моргун Б.В.2,3
Зниження вмiсту фiтатiв як засiб бiофортифiкацiї ячменю за мiнеральним складом зерна
Рибалка О.І., Моргун В.В., Моргун Б.В., Поліщук С.С.
Генетичні основи нового напряму селекції оригінальних за якістю зерна класів пшениці (Triticum aestivum L.) і тритикале (× Triticosecale Wittmack)
Рибалка О.І.1,2, Червоніс М.В.1, Поліщук C.С.1, Сурженко І.О.1, Моргун Б.В.2,3, Дубровна О.В.2
Лабораторний метод оцінювання ферментабільності зерна для селекції зернових культур спирто-дистилятного напряму використання
Санін О.Ю.1, Михальська Л.М.1, Долгальова Ю.А.2, Зозуля О.Л.2, Швартау В.В.1
Вплив фунгіцидів і добрив на вміст мікотоксинів у зерні високопродуктивних сортів озимої пшениці
Сергєєва Л.Є., Михальська С.І.
Клітинна селекція з іонами важких металів для отримання солестійких рослинних клітинних культур
Степанов С.С., Полiщук О.В.
Дiя 2-(2-оксипiролiдин-1-iл)ацетамiду на рiст i функцiональний стан фотосинтетичного апарату Chlamydomonas reinhardtii
Топчiй Н.М.1, Полiщук О.В.1, Золотарьова О.К.1, Ситник С.К.2
Вплив iонiв Сd2+ на активнiсть стромальних карбоангiдраз хлоропластiв шпинату
Хакімжанов А.А., Абайлдаєв А.О., Кузовлєв В.А.
Ізоферментний склад і деякі властивості b-1,3-глюканази проростків пшениці
Хоменко С.О., Чугункова Т.В., Федоренко М.В., Кузьменко Є.А.
Використання колекції зразків пшениці твердої ярої для виділення джерел стійкості до вилягання
Чижик О.В., Решетніков В.Н., Кондрацька І.П.
Екологічні нанотехнології: синтез наночастинок срібла з використанням екстрактів лікарських рослин
Шиш С.M. , Шутова Г.Г. , Мазець Ж.Е. , Фатихова С.А. , Шабуня П.С.
Вплив передпосівної обробки на склад олії чорнушки посівної
Шкляревський М.А.1, Ястреб Т.О.1, Швиденко М.В.1, Лугова Г.А.1, Карпець Ю.В.1, Колупаєв Ю.Є.1,2
Вплив седаксану на стан антиоксидантної та осмопротекторної систем проростків кукурудзи за умов сольового стресу
Янчевська Т.Г.1, Шалиго Н.В.2, Ольшанікова А.Л.1, Гріц А.Н.1, Макарова Т.Б.1, Олешук Е.Н.1, Карасєва Е.Н.1, Рибінська Е.Н.1, Філіпчик Е.А.2, Каляга Т.Г.2
Вплив хітозану на окиснювальний статус, ферменти окиснювального метаболізму та інфікування Х-вірусом рослин картоплі (Solanum tuberosum L.) на штучних іонообмінних субстратах in vivo