en   ru   uk  
 
 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

Журнал "ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН І ГЕНЕТИКА" публікує оригінальні статті стосовно головних аспектів фізіології, біохімії, генетики і селекції рослин, клітинної й молекулярної біології, біотехнології та екології, а також статті з історії науки, рецензії на нові книги, інформації про наукові з’їзди, координаційні наради, ювілеї.

Рукописи приймаються українською, російською та англійською мовами.

Редакційна колегія журналу "ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН І ГЕНЕТИКА" у своїй діяльності дотримується принципів видавничої етики та керується положеннями з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics (COPE) [http://publicationethics.org/], White Paper on Publication Ethics [http://www.councilscienceeditors.org/wp-content/uploads/entire_whitepaper.pdf]). Українські автори, серед іншого, мають користуватися "Етичним кодексом ученого України", прийнятим Загальними зборами НАН України 15 квітня 2009 р. (Бюлетень ВАК України, 2010, 2: 2–5).

Матеріали, що подані до друку в інші видання чи вже опубліковані (повністю або частково), не приймаються і не розглядаються.

При використанні опублікованих в журналі "ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН І ГЕНЕТИКА" матеріалів посилання саме на публікацію в журналі "ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН І ГЕНЕТИКА" є обов'язковим.

До публікації приймаються закінчені оригінальні роботи у вигляді повних статей (до 20 сторінок, включно списки “ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА" та "REFERENCES”, таблиці та рисунки — три малюнки вважаються за одну сторінку, підписи до малюнків, резюме), що містять нові експериментальні результати; методичні роботи, що містять опис нових методів і приладів (рубрика «Методика»); матеріали, що стосуються впровадження досягнень науки в практику народного господарства (рубрика «Зв'язок з практикою»); теоретичні статті, а також хроніка.

Рубрика «Короткі повідомлення» публікує короткі (до 10 сторінок, включно резюме, списки літератури, таблиці та рисунки) статті заявного, пріоритетного характеру; редакція залишає за собою право рекомендувати авторам скорочувати рукописи до обсягу коротких повідомлень.

Оглядові статті (до 40 сторінок, включно резюме, списки літератури, таблиці та малюнки) і рецензії на книги публікуються з ініціативи редакційної колегії (замовні) або пропоновані авторами і схвалені редакційною колегією.

Журнал публікує статті російською, українською та англійською мовами з резюме обсягом не менш як 1800 знаків (включно ключові слова) українською, російською та англійською.

Оформлення рукопису. Текст статті, в тому числі таблиці й рисунки, подають у двох варіантах: електронному (e-mail: editor@ifrg.kiev.ua) та паперовому (2 примірника формату А4, односторонній друк через 2 інтервали). Текст, таблиці (в окремих файлах) і підписи до рисунків мають бути набрані в текстовому редакторі (поля — зліва 3,5, справа — 1 см, шрифт Times New Roman 14 pt, на сторінці — не більше 30 рядків) і збережені в форматі rtf або doc.

Починається текст статті з індексу УДК, далі — заголовок статті, ініціали та прізвища авторів, розгорнуті назви наукових установ (з позначкою, де працює кожен з авторів, кому адресувати кореспонденцію), повні поштові адреси, в тому числі e-mail. Далі резюме мовою статті і окремим рядком — ключові слова.

Для більшої чіткості викладу у тексті статті потрібно виділити такі розділи: "Вступ", "Методика", "Результати та обговорення", "Цитована література" та "References".

На полях рукопису в квадратній рамці відзначають місце розташування кожної таблиці або рисунка (при першій згадці їх у тексті).

Фізичні і фізико-хімічні символи в тексті, а також математичні формули повинні бути набрані на комп'ютері. У математичних формулах необхідно виділити курсив, малі та великі літери, які мало відрізняються по зображенню: Р і р, С і с, К і к. Підрядкові і надрядкові індекси і ступені слід відзначати простим олівцем дугами зверху чи знизу (32P, С18), грецькі літери обводити червоним олівцем.

Всі фізичні величини рекомендується наводити в Міжнародній системі одиниць СІ.

Комп'ютерні графіки та діаграми подають у вигляді окремих файлів (Excel або MS Graph) або в форматі TIFF або JPEG з роздільною здатністю не менше 300 dpi. Виконуються вони чорними лініями без сітки і рамки. Фон білий або відсутній. Схеми створюють засобами малювання MS Word або Corel Drаw. Шрифти для рисунків і написів — Times New Roman 8 pt або Arial 8 pt. Додають також варіант, роздрукований на папері в 2-х примірниках. Додатково додають підписи до рисунків на окремій сторінці. Фото подають у форматі TIFF або JPEG з роздільною здатністю не менше 300 dpi.

На окремій сторінці вказують повністю імена, по батькові та прізвища всіх авторів, установи, посади, телефони, факси, адреси електронної пошти та повні поштові адреси (з індексом) з відміткою, з ким підтримувати листування.

Стаття повинна бути підписана всіма авторами і мати супровідні листи від всіх установ, що зазначені в «шапці» статті.

Ретельно вичитаний і пронумерований рукопис подають у двох примірниках (як текст, так і рисунки).

Неправильно оформлені рукописи повертаються авторам без розгляду.

Вимоги до викладу тексту статті. Назва має бути інформативною і по можливості точно відображати зміст статті.

У вступі логічно обґрунтовується проведення даного дослідження і формулюється мета дослідження (вказати, що відомо в даній галузі, що залишається невідомим, яке завдання цієї роботи).

Методика повинна містити відомості про об'єкт дослідження (з обов'язковим зазначенням повних латинських назв рослин і авторів класифікації), умови вирощування рослин, послідовність операцій при проведенні експерименту, аналітичні методи та використані прилади і реактиви (із зазначенням фірми на мові оригіналу і країни-виробника).

Дані польових і вегетаційних дослідів, серійних аналізів повинні бути статистично оброблені. Для польових дослідів потрібні трирічні дані.

Результати та обговорення. Виклад результатів має полягати не в переказі змісту таблиць і графіків, а у виявленні закономірностей, які випливають із них. При інтерпретації результатів рекомендується обговорювати не тільки окремі отримані ефекти, а й всю їх сукупність в цілому, виявляючи причинно-наслідкові зв'язки між ними. Автор повинен порівняти отримані ним дані з наявними в літературі й показати, в чому полягає їх новизна. Слід посилатися на табличний та ілюстративний матеріал статті. Обговорення закінчується формулюванням основного висновку, що містить конкретну відповідь на питання, поставлене у вступі.

Матеріал таблиць і рисунків повинен бути автономний, тобто зрозумілий безвідносно до тексту.

Список літератури складається у порядку цитування.

Посилання на літературу в тексті подають порядковим номером у квадратних дужках. Прізвища іноземних авторів наводяться в тексті мовою статті.

Рекомендації із складання списків літератури подано у "Доповненні до правил для авторів журналу "Фізіологія рослин і генетика""

Резюме повинно містити головну інформацію статті та викладати суть експериментів (що робили), основні результати (що виявили) і їх інтерпретацію (які висновки зробили). У резюме має бути не менш як 1800 знаків.

В кінці резюме окремим рядком наводиться список ключових слів. Перелік ключових слів бажано починати з латинської назви об'єкта дослідження.

На окремій сторінці слід дати резюме українською, англійською, російською мовами з назвами статті, установ, прізвищами авторів, адресами.

Редакційна підготовка. Отримавши рукопис статті, редакція реєструє її та направляє на відгук двом незалежним фахівцям у даній конкретній галузі досліджень. За наявності зауважень статтю повертають авторам на виправлення. Доопрацьований варіант (у двох примірниках) автор повинен повернути до редакції разом з початковим екземпляром і відповіддю на всі зауваження рецензента в максимально короткі терміни.

Редакція залишає за собою право виправляти та скорочувати рукопис.

Черговість публікації статей визначається реєстраційною датою їх надходження до редакції.