Фізіологія рослин і генетика, 2022

Інформація для авторів (англ.)
Інформація для авторів (укр.)
Список узвичаєних скорочень та позначень
Інформація для авторів (укр.)
Інформація для авторів (англ.)
Додаток. Список узвичаєних скорочень та позначень
Доповнення до правил для авторів журналу «Фізіологія рослин і генетика»
Воробей Н.А., Пухтаєвич П.П., Коць Т.А., Коць С.Я.
Використання бульбочкових бактерій як засобу розширення адаптивних можливостей сої в умовах посухи
Герц А.І.1, Конончук О.Б.1, Герц Н.В.1, Підліснюк В.В.2, Хоменчук В.О.1, Пида С.В.1
Активність фотосин­тетичного апарату Miscanthus w gi­ganteus за умов забруднення ґрунту дизельним пальним і внесення біочару
Гуляєва Г.Б., Токовенко I.П., Гнатюк Т.Т., Богдан М.М., Патика В.П.
Фiзiолого-бiохiмiчнi змiни рослин сої за впливу фiтопатогенних мiкроорганiзмiв та передпосiвної обробки насiння нанохелатами молiбдену
Жемойда А.В., Храпова А.В., Омельчук С.В., Береговенко С.К., Комiнарець О.Є.
Особливостi формування, функцiонування та ефективнiсть соєво-ризобiальних систем при завчаснiй обробцi насiння фунгiцидами рiзної дiї
Кірізій Д.А., Стасик О.О.
Вплив посухи і високої температури на фізіолого-біохімічні процеси та продуктивність рослин
Колупаєв Ю.Є.1,2, Гавва К.М.2
Молекулярні механізми участі сірководню в адаптивних реакціях рослин
Кур'ята В.Г., Куц Б.О.
Особливостi формування мезоструктури та пiгментного комплексу листкiв ското- i фотоморфних проросткiв бобiв кiнських за дiї гiберелової кислоти та тебуконазолу
Михальська С.І., Комісаренко А.Г.
Актуальні напрями сучасних біотехнологій пшениці
Омельчук С.В., Кириченко О.В., Жемойда А.В.
Реалізація симбіотичного і продуктивного потенціалу соєво-ризобіальних систем, утворених аналітично селекціонованими фунгіцидостійкими штамами бульбочкових бактерій на фоні завчасного протруєння насіння стандак топом
Рогач В.В.1, Кірізій Д.А.2, Кур’ята В.Г.1, Рогач Т.І.1
Морфогенез, фотосинтез і продуктивність перцю (Cap­sicum annuum L.) за впливу регуляторів росту з різними напрямами та механізмами дії
Романенко К.О., Бабенко Л.М., Косаківська І.В.
Роль аміно­кислот у регуляції стресостійкості культурних злакових рослин
Шевченко В.В.1, Бондаренко О.Ю.1, Корнєєв Д.Ю.2
Короткотривалий прогрiв спричинює реструктуру­вання тилакоїдiв у хлоропластах гороху i модифiкує спектральнi властивостi пiгмент-бiлкових комплексiв
Юхимук В.В., Радченко М.П., Гуральчук Ж.З., Мордерер Є.Ю.
Ефективнiсть контролювання бур’янiв при застосуваннi в посiвах озимої пшеницi восени гербiцидiв дифлуфенікану, метрибузину та карфентразону
Якимчук Р.А.
Поліпшення господарсько-корисних ознак озимої пшениці за дії техногенних мутагенних чинників навколишнього середовища