Фізіологія рослин і генетика 2021, том 53, № 1, 87-89, doi:

Інформація для авторів (укр.)

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

Журнал «Фізіологія рослин і генетика» публікує оригінальні статті стосовно головних аспектів фізіології, біохімії, генетики і селекції рослин, клітинної й молекулярної біології, біотехнології та екології, а також статті з історії науки, рецензії на нові книги, інформації про наукові з’їзди, координаційні наради, ювілеї.

Рукописи приймаються українською та англійською мовами.

Редакційна колегія журналу у своїй діяльності дотримується принципів видавничої етики та керується положеннями з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics (COPE) [http://publicationethics.org/], White Paper on Publication Ethics [http://www.councilscienceeditors.org/wp-content/uploads/entire_whitepaper.pdf]).

Українські автори, серед іншого, мають користуватися «Етичним кодексом ученого України», прийнятим Загальними зборами НАН України 15 квітня 2009 р. (Бюлетень ВАК України, 2010, 2: 2—5).

Матеріали, що подані до друку в інші видання чи вже опубліковані (повністю або частково), не приймаються і не розглядаються.

При використанні опублікованих у журналі «Фізіологія рослин і генетика» матеріалів посилання саме на публікацію в журналі «Фізіологія рослин і генетика» є обов'язковим.

До публікації приймаються закінчені оригінальні роботи у вигляді повних статей (до 20 сторінок включно зі списками «Цитована література» та «References», таблицями та рисунками — три рисунки вважаються за одну сторінку, підписами до рисунків, резюме), що містять нові експериментальні результати; методичні роботи, що містять опис нових методів і приладів (рубрика «Методика»); матеріали, що стосуються впровадження досягнень науки в практику (руб­рика «Зв'язок із практикою»); теоретичні статті, а також хроніка.

Рубрика «Короткі повідомлення» публікує короткі (до 10 сторінок включно з резюме, списками літератури, таблицями та рисунками) статті заявного, пріоритетного характеру; редакція залишає за собою право рекомендувати авторам скорочувати рукописи до обсягу коротких повідомлень.

Оглядові статті (до 40 сторінок включно з резюме, списками літератури, таблицями та рисунками) і рецензії на книги публікуються з ініціативи редакційної колегії (замовні) або запропоновані авторами і схвалені редакційною колегією.

Журнал публікує статті українською та англійською мовами з резюме обсягом не менш як 1800 знаків (включно з ключовими словами) українською та англійською.

Оформлення рукопису. Текст статті, в тому числі таблиці й рисунки, подають у двох варіантах: електронному (e-mail: editor@ifrg.kiev.ua) та паперовому (2 примірники формату А4, односторонній друк через 2 інтервали). Текст, таблиці (в окремих файлах) і підписи до рисунків ма­ють бути набрані в текстовому редакторі (поля — зліва 3,5, справа — 1 см, шрифт Times New Roman 14 pt, на сторінці — не більш як 30 рядків) і збережені в форматі rtf або doc.

Починається текст статті з індексу УДК, далі — заголовок статті, ініціали та прізвища авторів, розгорнуті назви наукових установ (з позначкою, де працює кожен з авторів, кому адресувати кореспонденцію), повні поштові адреси, в тому числі e-mail. Далі резюме мовою статті і окремим рядком — ключові слова.

Для більшої чіткості викладу в тексті статті потрібно виділити такі розділи: «Вступ», «Методика», «Результати та обговорення», «Цитована література», «References».

На полях рукопису в квадратній рамці відзначають місце розташування кожної таблиці або рисунка (за першого згадування їх у тексті).

Фізичні і фізико-хімічні символи в тексті, а також математичні формули потрібно набирати на комп'ютері. У математичних формулах необхідно виділити курсив, малі та великі літери, які мало відрізняються: Р і р, С і с, К і к. Підрядкові і надрядкові індекси і показники степенів слід позначати простим олівцем дугами вгорі чи внизу (32P, С18), грецькі літери обводити червоним олівцем.

Усі фізичні величини рекомендується наводити в Міжнародній системі одиниць СІ.

Комп'ютерні графіки та діаграми подають у вигляді окремих файлів (Excel або MS Graph) або в форматі TIFF або JPEG з роздільною здатністю не менш як 300 dpi. Виконують їх чорними лініями без сітки і рамки. Фон білий або відсутній. Схеми створюють засобами малювання MS Word або Corel Drаw. Шрифти для рисунків і написів — Times New Roman 8 pt або Arial 8 pt. Додають також варіант, роздрукований на папері в двох примірниках. Додатково додають підписи до рисунків на окремій сторінці. Фото подають у форматі TIFF або JPEG з роздільною здатністю не менш як 300 dpi.

На окремій сторінці вказують повністю імена, по батькові та прізвища всіх авторів, установи, посади, телефони, факси, адреси електронної пошти та повні поштові адреси (з індексом) із позначкою, з ким листуватися.

Стаття повинна бути підписана всіма авторами і мати супровідні листи від усіх установ, що зазначені в «шапці» статті.

Ретельно вичитаний і пронумерований рукопис подають у двох примірниках (як текст, так і рисунки).

Неправильно оформлені рукописи повертаються авторам без розгляду.

Вимоги до викладу тексту статті.

Назва має бути інформативною і якомога точніше відображати зміст статті.

У вступі логічно обґрунтовується проведення даного дослідження і формулюється мета дослідження (вказати, що відомо в даній галузі, що залишається невідомим, яке завдання цієї роботи).

Методика має містити відомості про об'єкт дослідження (з обов'язковим зазначенням повних латинських назв рослин і авторів класифікації), умови вирощування рослин, послідовність операцій при проведенні експерименту, аналітичні методи та використані прилади і реактиви (із зазначенням фірми на мові оригіналу і країни-виробника).

Дані польових і вегетаційних дослідів, серійних аналізів мають бути оброблені статистично. Для польових дослідів потрібні трирічні дані.

Результати та обговорення. Виклад результатів має полягати не в переказі змісту таблиць і графіків, а у виявленні закономірностей, які випливають із них. При інтерпретації результатів рекомендується обговорювати не тільки окремі отримані ефекти, а й всю їх сукупність у цілому, виявляти причинно-наслідкові зв'язки між ними.

Авторові потрібно порівняти отримані ним дані з наявними в літературі й показати, в чому полягає їх новизна. Слід посилатися на табличний та ілюстративний матеріал статті. Обговорення закінчується формулюванням основ­ного висновку, що містить конкретну відповідь на питання, поставлене у вступі.

Матеріал таблиць і рисунків має бути автономний, тобто зрозумілий безвідносно до тексту.

Список літератури складають у порядку цитування в тексті.

Посилання на літературу в тексті подають порядковим номером у квадратних дужках. Прізвища іноземних авторів наводяться в тексті мовою статті.

Рекомендації зі складання списків літератури подано у «Доповненні до правил для авторів журналу «Фізіологія рослин і генетика»» (https://www.frg.org.ua/articles/50020177a.pdf).

Резюме повинне містити головну інформацію статті та викладати суть експериментів (що робили), основні результати (що виявили) та їх інтерпретацію (які висновки зробили). У резюме має бути не менш як 1800 знаків.

У кінці резюме окремим рядком наводиться список ключових слів. Перелік ключових слів бажано починати з латинської назви об'єкта дослідження.

На окремій сторінці слід дати резюме українською та англійською мовами з назвами статті, установ, прізвищами авторів, адресами.

Редакційна підготовка

Отримавши рукопис статті, редакція реєструє її та надсилає на відгук двом незалежним фахівцям у конкретній галузі досліджень. За наявності зауважень статтю повертають авторам на виправлення. Доопрацьований варіант (у двох примірниках) автор має повернути до редакції разом із початковим примірником і відповіддю на всі зауваження рецензента в максимально стислі терміни.

Редакція залишає за собою право виправляти та скорочувати рукопис.

Черговість публікації статей визначається реєстраційною датою їх надходження до редакції.

Ключові слова:

Фізіологія рослин і генетика
2021, том 53, № 1, 87-89

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література