Fiziol. rast. genet., 2022, no. 6

Priadkina G.O., Makharynska N.M., Sokolovska-Sergienko O.G.
Influence of drought on photosynthetic traits of wheat plants
Rybalka О.I., Morgun B.V., Chervo­nis M.V., Polyshchuk S.S., Morgun V.V., Toporash I.G., Trojanyvska A.V.
Lpa-mutations and hull-less barley (Hordeum vulgare L.) biofortification in grain mineral phosphorus
Kots S.Ya., Khrapova A.V., Karaushu O.V.
The content of metabolites in soybeans roots after inoculation seeds of Bradyrhizobium japonicum and treatment with fungicide preparations
Fomina M.O., Filipishena O.Ya., Polishchuk L.V.
Molecular genetic identification of yeast isolate mf22_1
Matvieieva N.A., Duplij V.P., Kharkhota M.A., Brindza J., Avdieieva L.V.
Sensitivity of the hair roots of Artemisia tilesii ledeb. to a complex of compounds synthesized by Priestia endophytia UCM B-7515
Yukhymuk V.V.
Aclonifen and prometryn interaction effects on sunflower
Morgun V., Stasyk O.
I.V. Kosakivska, V.A. Vasyuk, L.V. Voytenko, M.M. Shcherbatiuk «Hormonal system of plants in action heavy metals»